URK
Konkurs "Grant na Innowacje" - Edycja 2

Celem Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Środki przeznaczone będą na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych oraz dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” wynosi 100 000 zł netto na jedną pracę przedwdrożeniową.

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Rolniczego (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) oraz zespoły badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego.
 2. Prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych zgłaszanych do Konkursu muszą w całości należeć do Uniwersytetu Rolniczego.
 3. Składane wnioski powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań, mających co najmniej 3. poziom TRL.

Procedura naboru:

  Nabór wniosków w trybie konkursowym, na zasadach określonych w Regulaminie uczestnictwa w Konkursie „Grant na innowacje – Edycja II”
 • Wniosek stanowi załącznik nr: 1, 2, 3, 4, 5 do Regulaminu
 • Ocena złożonych Wniosków:
  • Etap I – ocena formalna wniosków – dokonywana przez przedstawicieli Organizatorów Konkursu
  • Etap II – ocena merytoryczna wniosków – dokonywana przez Członków Komitetu Inwestycyjnego
 • Wyniki – opublikowana lista rankingowa najlepszych Wniosków

Komitet Inwestycyjny:

 • Arletta Szczurek – Wiceprezes Zarządu, Nova Praxis Sp. z o. o.
 • Bartosz Podhorodecki – Menedżer Inwestycyjny, AgriTech Hub ASI Sp. z o.o.
 • Dorota Minda-Data – Menadżer Projektu, Centrum Badawczo – Rozwojowe, Grupa Azoty S. A.
 • dr inż. Jerzy Próchnicki – Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
 • Mirosław Maziarka – Prezes, Agro Smart Lab sp. z o.o., Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju Produktu, BIOACTIW sp. z o.o.
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz – Koordynator dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo, Przewodniczący Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Tomasz Czech, prof. UR – Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Prezes, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o., Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0
 • mgr inż. Adelina Kasprzak – Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Koordynator Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Przyznanie Wsparcia:

 • Prace przedwdrożeniowe wskazane we wnioskach zgłaszanych w ramach niniejszego Konkursu nie mogą być finansowane w ramach innych środków
 • Wsparcie finansowe w ramach Konkursu przyznane jest na podstawie Umowy wewnętrznej
 • Kierownik grantu od momentu zawarcia umowy wewnętrznej na realizację prac przedwdrożeniowych może rozpocząć dokonywanie wydatków, na zasadach określonych w Regulaminie
 • Wszelkie zmiany w realizacji grantu mogą zostać dokonane wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń z Organizatorami Konkursu

Zasady realizacji Grantu:

 • Zakup towarów lub usług w ramach przyznanej kwoty Grantu musi być dokonywany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem zasady konkurencyjności
 • Kierownik grantu jest zobowiązany do złożenia pisemnego raportu częściowego (w połowie okresu realizacji grantu) oraz raportu końcowego z realizacji Prac przedwdrożeniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od rozliczenia ostatniego wydatku w Grancie

Konkurs „Grant na Innowacje – Edycja II”

Regulamin uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" - Edycja II Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w ramach programu  "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy ilość znaków wskazana we Wniosku Aplikacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, zawiera spacje?

Tak.

Czy w skład zespołu badawczego może zostać zaangażowana osoba spoza Uniwersytetu Rolniczego?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu (§1) w skład Zespołu badawczego mogą wchodzić pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę, doktoranci i studenci. Przy czym, w świetle zapisów „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” (§15 pkt. 7) włączenie do Zespołu badawczego studentów i doktorantów nie zatrudnionych na Uczelni wymaga uprzedniego zawarcia umowy przenoszącej prawa majątkowe do wypracowanej przez nich własności intelektualnej na rzecz Uczelni.

Czy złożenie dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej jest dopuszczalne?

Uzupełniony i podpisany przez wskazane na formularzach osoby wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: inkubator4@urk.edu.pl (wszystkie załączniki w formie PDF, budżet w wersji EXCEL oraz PDF), lub w wersji papierowej w siedzibie Centrum Transferu Technologii (al. A. Mickiewicza 21C, pok. 1) do dnia 16.11.2020 r.

Czy jest obowiązek założenia spółki spin – off?

Wskazana w punkcie 8 Wniosku Aplikacyjnego „Gotowość Zespołu badawczego do założenia spin – off” jest deklaracją, która nie pociąga za sobą obowiązku założenia spółki.

Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym w grancie?

Koszty VAT-u nie są kosztem kwalifikowalnym w Konkursie. Kierownik grantu musi zabezpieczyć środki na pokrycie podatku VAT w budżecie Katedry/Instytutu/Wydziału.

Czy w ramach projektu Członkom zespołu badawczego przysługuje wynagrodzenie?

Tak, tylko wysokość przyznanych wynagrodzeń nie może przekroczyć 10% realnie wykorzystanego budżetu grantu na dzień 30.06.2021 r. Koszty wynagrodzenia „brutto brutto” należy oszacować w budżecie projektu przy uwzględnieniu już otrzymywanych dodatków.

Czy wyniki uzyskane w ramach Projektu mogą zostać opublikowane?

Tak, wyniki prac przedwdrożeniowych można publikować. Należy jednak pamiętać, aby nie ujawniać istoty rozwiązania przed ewentualnym zgłoszeniem do ochrony przed Urzędem Patentowym RP. Koszty publikacji są kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

Czy konieczne będzie przedstawienie prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Członkowie Komitetu Inwestycyjnego mają możliwość wezwania Kierownika grantu do zaprezentowania swojego pomysłu. Prezentacja powinna zostać opracowana na szablonie przesłanym przez Organizatora Konkursu i zawierać maksymalnie 5 slajdów przedstawiających idee pomysłu, planowany efekt oraz możliwe zastosowanie w praktyce.

Czy po rozstrzygnięciu konkursu planowane jest spotkanie informacyjne?

Tak, po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjne dla Kierowników grantów zakwalifikowanych do realizacji. Podczas spotkania zostaną wyjaśnione kwestie związane z obiegiem dokumentów oraz rozliczeniem finansowym grantu.


WYNIKI KONKURSU – „GRANT NA INNOWACJE” - EDYCJA II

Lista wniosków, które OTRZYMAŁY dofinansowanie w ramach konkursu „Grant na Innowacje”- Edycja II

 

Lista wniosków, które NIE OTRZYMAŁY dofinansowanie w ramach konkursu „Grant na Innowacje”- Edycja II

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek