URK
Informatorium Doradcze

Instytucja ogłaszająca konkurs

Program/ Konkurs

Założenia konkursu

Termin naboru

Link do wytycznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Lider

Lider XIV

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

10.02.2023r. – 08.05.2023r.

strona internetowa

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NEON 2

NEON 2

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego. Konkurs II dotyczy celu szczegółowego - Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

27.01.2023r. – 31.03.2023r.

strona internetowa

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

 

II konkurs Hydrostrateg

Jego celem jest wzrost poziomu retencji, wdrożenie nowych metod badań, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring, ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód oraz zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej. Program w szczególności obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku - bioróżnorodność/ bioproduktywność, woda w mieście, żegluga śródlądowa.

II – III kwartał 2023r.

strona internetowa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

NUTRITECH (II konkurs)

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

III – IV kwartał 2023r.

strona internetowa

 

Minister Edukacji i Nauki

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki ubiegających się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

Od 26.09.2022r. – nabór ciągły

strona internetowa

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Program priorytetowy „Współfinansowanie programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”

Nabór 2022

Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie NFOŚiGW o intensywności do 35% kosztu kwalifikowanego projektu, a państwowe jednostki budżetowe nawet do 40%, bez limitu kwotowego.

 

01.06.2022r.- 29.12.2023r.

strona internetowa

 

Sekretariat Programu ERA-MIN 3

Program ERA-MIN 3

II konkurs ERA-MIN Joint Call 2023

Konkurs wspiera projekty badawcze i innowacyjne z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

07.12.2022r. – 30.03.2023r.

strona internetowa

 

Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli

Inicjatywa EUREKA

GlobalStars z udziałem Tajwanu

W ramach konkursu finansowane będą projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch spośród 4 państw biorących udział w konkursie, w tym z obowiązkowym partnerem-przedsiębiorcą z Tajwanu. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

09.01.2023r. – 20.06.2023r.

strona internetowa

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

V4 Gen Mini-Grants

Każdy projekt musi obejmować mobilność młodych ludzi (w wieku 12–30 lat) z co najmniej dwóch krajów V4, czyli wizyty transgraniczne. Maksymalny wnioskowany budżet na projekt wynosi 10 000 euro. Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 6 miesięcy. Program ma jednak na celu wspieranie pojedynczych lub wielu krótkoterminowych wizyt / wymian (po kilka dni każda).

Do:

15.03.2023r.

strona internetowa

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Visegrad Grants

Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i aktywne członkostwo organizacji z min. 3 krajów Grupy V4 (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja), a także wyraźnie odnosić się do jednego z celów siedmiu obszarów tematycznych programu tj. kultura, edukacja, innowacje, wartości demokratyczne, polityka publiczna, rozwój regionalny czy rozwój socjalny.

Do:

01.02.2023r. / 01.06.2023r.

strona internetowa

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Visegrad+ Grants

Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i zapewnić zaangażowanie przynajmniej 3 państw wyszehradzkich
i jednego podmiotu z regionu Partnerstwa Wschodniego (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia) lub krajów Bałkanów Zachodnich (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina). Ponadto muszą wyraźnie odnosić się do jednego z celów siedmiu obszarów tematycznych programu tj. kultura, edukacja, innowacje, wartości demokratyczne, polityka publiczna, rozwój regionalny czy rozwój socjalny, a także być realizowane w regionie Partnerstwa Wschodniego lub na Bałkanach Zachodnich.

Do:

01.02.2023r. / 01.06.2023r.

strona internetowa

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Strategic Grants

Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i zapewnić zaangażowanie wszystkich 4 państw wyszehradzkich, a także muszą  wyraźnie uwzględniać jeden z rocznych priorytetów strategicznych Grupy Wyszehradzkiej. Aktualne priorytety: Research, development and innovation; digitalisation; Post-COVID Recovery; Challenges and perspectives of the young generation in the Visegrad region.

Do:

01.02.2023r. / 01.06.2023r.

strona internetowa

 

Komisja Europejska

Program LIFE

Program LIFE

W ramach programu wspierane są projekty związane
z ochroną przyrody, ochroną środowiska, działaniami na rzecz klimatu i przejściem na czystą energię:

Projekty wsparcia technicznego (TA) dotyczące przygotowania projektów strategicznych (SIP i SNAP).

Do:

07.03.2023r.

 

strona internetowa

 

Komisja Europejska

Horyzont Europa
European Research Council - ERC

ERC CONSOLIDATOR GRANTS  - dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie

OD 28.09.2022   DO 02.02.2023

strona internetowa

 

Komisja Europejska

Horyzont Europa
European Research Council - ERC

ERC ADVANCED GRANTS - dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym

OD 08.12.2022   DO 23.05.2023

strona internetowa

Komisja Europejska

Horyzont Europa
European Research Council - ERC

ERC PROOF OF CONCEPT -

Dla beneficjentów jednego z głównych grantów badawczych ERC (Starting, Consolidator, Advanced lub Synergy)

 

OD 20.10.2022   DO 20.04.2023 / 14.09.2023

strona internetowa

 

Komisja Europejska

Horyzont Europa

Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA

MSCA STAFF EXCHANGES - 4-letnie projekty badawczo-innowacyjne realizowane poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych krajów tworzącymi konsorcjum projektu. Celem są badania naukowe realizowane wspólnie przez konsorcjum, a także wymiana wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi.

Do:

09.02.2023 r.

08.03.2023 r.

strona internetowa

 

 

 

Komisja Europejska

Horyzont Europa

Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA

 

MSCA DOCTORAL NETWORKS - umożliwia rozwój programów doktorskich poprzez współpracę uniwersytetów, instytucji badawczych i przedsiębiorstw. Pogram podnosi atrakcyjność i jakość szkolenia doktorantów w Europie i wyposaża naukowców we właściwą kombinację kompetencji badawczych i miękkich.

Do:

09.02.2023 r.

08.03.2023 r.

strona internetowa

 

 

Komisja Europejska

 

Horyzont Europa

KLASTER 1 – Zdrowie

 

Projekty typu IA, RIA i CSA.

 

Do: 13.04.2023 r.

/19.09.2023 r.
/11.04.2024 r.

strona internetowa

 

Komisja Europejska

 

Horyzont Europa

KLASTER 2 – Kultura,  kreatywność i społeczeństwo integracyjne

 

Projekty typu IA, RIA i CSA.

Do: 14.03.2023 r.
/07.02.2024 r.
/14.03.2023 r.
21.08.2023 r.
/07.02.2024 r.

 

strona internetowa

 

Komisja Europejska

Horyzont Europa

KLASTER 3 – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa

 

Projekty typu IA, RIA i CSA.

 

Od: 29.01.2023 r.
Do: 23.11.2023 r.
/20.11.2024 r.

 -

 

Komisja Europejska

Horyzont Europa

KLASTER 4 –  Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna

Projekty typu IA, RIA i CSA.

 

Do: 20.04.2023 r.

/07.03.2023 r.

/05.10.2023 r.

/07.02.2024 r.

/24.09.2024 r.

/20.04.2023 r.

/07.02.2024 r.

/29.03.2023 r.

/19.03.2024 r.

/28.03.2023 r.

/20.02.2024 r.

/29.03.2023 r.

-

 

Komisja Europejska

Horyzont Europa

KLASTER 5 -  Klimat, energia, transport

 

Projekty typu IA, RIA i CSA.

 

Do: 30.03.2023 r. /18.04.2023 r. /20.04.2023 r.

Do: 28.03.2023 r.

-

 

Komisja Europejska

Horyzont Europa –

KLASTER 6 - Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

 

 

/22.02.2024 r.
/17.09.2024 r.
/12.04.2023 r.
/22.02.2024 r.

/28.03.2023 r.

/26.09.2023 r.

/22.02.2024 r.

/21.02.2024 r.

/17.09.2024 r.

/23.03.2023 r.

 -

 

 

 

 

ADRESAT

PRZEZNACZENIE

DANE KONKURSU

PLANOWANA DATA NABORU

Jednostki naukowe;

Przedsiębiorstwa;

Konsorcja naukowe

Rolnictwo, żywność, procesy i technologie żywieniowe. Ekologia.

ERA-NET CORE Organic Cofund

I kwartał 2021

Jednostki naukowe;

Przedsiębiorstwa;

Konsorcja

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, block chain

Infostrateg I – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

04.01.2021 – 26.02.2021

Jednostki naukowe;

Konsorcja jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw

Wsparcie praktycznego wsparcia wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO V – program krajowy

04.01.2021 – 26.02.2021

Jednostki naukowe;

Przedsiębiorstwa;

Konsorcja

Zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi.

EJP Soil program międzynarodowy

I – II kwartał 2021

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski

Wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju

Konkurs Eurostars-2

30.11.2020 – 04.02.2021

Jednostki naukowe, szczególnie doktoranci, nauczyciele akademiccy

Wsparcie rozwoju młodej kadry naukowej, a w szczególności wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową.

Konkurs LIDER XII - program krajowy

18.01.2021 – 18.03.2021

Jednostki naukowe;

Przedsiębiorstwa;

Konsorcja

Rozwój badań i innowacji, w tym związanych z walką Covid-19

Horyzont Europa

I kwartał 2021

Jednostki naukowe;

Przedsiębiorstwa;

Konsorcja

Wsparcie innowacyjnych rozwiązań, przeznaczonych do wdrożenia w działalności gospodarczej

Konkurs Szybka Ścieżka

I kwartał 2021

Konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów

Program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych

Konkurs GOSPOSTRATEG

5.02.2021 – 5.04.2021

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) - w rolnictwie

ERA-NET Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation” – program międzynarodowy

I kwartał 2021 (termin naboru jest orientacyjny)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek