URK
Konkurs "Startup School UR"

Szanowni Państwo

Mając na celu dostarczenie podstawowej wiedzy, pozwalającej na dopracowanie własnego innowacyjnego produktu / usługi oraz wspierającej przygotowanie się do założenia firmy technologicznej, udostępniamy do obejrzenia materiały zarejestrowane w ramach cyklu warsztatów pn. „Startup School UR”. Warsztaty odbyły się w ramach realizacji Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Dostęp do materiałów w ramach niniejszego Modułu E-learnig jest możliwy dla osób posiadających konto MS Office założone w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Moduł E-learning powstał w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0".

Warsztaty Startup School UR - spotkanie nr 1

Warsztaty Startup School UR - spotkanie nr 2

Warsztaty Startup School UR - spotkanie nr 3

Spotkanie z ekspertami Startup School UR - nr 1

Spotkanie z ekspertami Startup School UR - nr 2

Życzymy owocnej pracy nad własnymi pomysłami na biznes!


„Startup School UR” to cykl warsztatów dedykowanych dla pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Celem warsztatów „Startup School UR” jest wsparcie pracowników Uniwersytetu oraz Zespołów badawczych działających na rzecz nauki. Uczestnicy zdobędą doświadczenie oraz wiedzę potrzebną w tworzeniu podstaw własnego biznesu. Otrzymają wsparcie w formie serii szkoleń związanych z: tworzeniem zespołu, działaniami strategicznymi i operacyjnymi, prowadzeniem firmy (budowaniem strategii firmy, modeli biznesowych, prezentacji biznesowych). Szkolenia będą również dotyczyć kwestii prawnych i księgowych prowadzenia własnej działalności.

Działanie zostanie podzielone na 5 etapów:

Etap 1 - Rekrutacja uczestników

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane za pośrednictwem formularza rejestracji online.
O przyjęciu na szkolenie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Etap 2 - Warsztat nr 1
Celem tego etapu będzie również wzmocnienie miękkich umiejętności zespołów badawczych, takich jak prezentacje biznesowe, umiejętności negocjacji, sposoby prezentowania własnej oferty technologicznej i oferty współpracy, techniki komunikacji i promocji. W ramach tych warsztatów zostaną wykorzystane nowoczesne metody służące udoskonalaniu rozwiązań technologicznych takich jak miedzy innymi metoda Design Thinking, która koncentruje się na użytkowniku, współdziałaniu interdyscyplinarnych Zespołów oraz ciągłym eksperymentowaniu i testowaniu hipotez badawczych i budowaniu prototypów, a także zbieraniu opinii od użytkowników.

Etap 3 - Warsztat nr 2
Celem szkolenia jest przekazanie kompetencji Zespołom biorącym udział w warsztatach w zakresie: formalno-prawnym zakładania spółek, ochrony prawnej rozwiązań, transferu technologii, wyceny technologii, badania potencjału komercyjnego rozwiązań, badania rynku, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, wspierających rozwój produktów lub technologii.

Etap 4 - Warsztat nr 3 (spotkania Indywidualne)
W trakcie warsztatów uczestnicy będą brać udział w indywidualnych spotkaniach z mentorami (przedstawicielami biznesu i funduszy inwestycyjnych), którzy będą wspierać zespoły w zakresie przygotowania ich rozwiązań do wdrożenia w branżach, których te rozwiązania dotyczą.

Etap 5 - Finał I Edycji „Startup School UR"

W ramach tego wydarzenia Zespoły biorące udział w szkoleniach zaprezentują swoje rozwiązania przed komisją złożoną z przedstawicieli Uniwersytetu mającymi duże osiągnięcia w realizacji prac B + R oraz przedstawicielami Funduszy Inwestycyjnych i firm branżowych zaangażowanych w "Startup School UR". Komisja oceni wszystkie rozwiązania, wszystkie zespoły otrzymają certyfikaty ukończenia pierwszej edycji "Startup School UR", oprócz tego zostaną wybrane trzy najlepsze rozwiązania, których Zespoły otrzymają dodatkowe Certyfikaty za zajęcie miejsc od 1 do 3.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Uczestnikami mogą być pracownicy Uniwersytetu lub Zespoły badawcze (od 2 do 5 osób), w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem Uniwersytetu.
 2. Prawa do wynalazków i innowacji zgłaszanych do „Startup School UR” muszą w całości należeć do Uniwersytetu.
 3. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, jednocześnie deklarują obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich przewidzianych w ramach „Startup School UR” warsztatach oraz Finale I Edycji „Startup School UR”.

Procedura naboru:

 • Nabór wniosków w trybie konkursowym, na zasadach określonych w Regulaminie uczestnictwa w Konkursie „Startup School UR”
 • Wniosek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
 • Ocena złożonych Wniosków:
  • Etap I – ocena formalna wniosków – dokonywana przez przedstawicieli Organizatorów Konkursu
  • Etap II – ocena merytoryczna wniosków – dokonywana przez Członków Komisji Oceniającej
 • Wyniki – opublikowana lista rankingowa najlepszych Wniosków

Warsztaty „Startup School UR”

Regulamin uczestnictwa w warsztatach "Startup School UR" Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Komisja Oceniająca:

 • Bartosz Podhorodecki – Menedżer Inwestycyjny, AgriTech Hub ASI Sp. z o.o.,
 • dr inż. Jerzy Próchnicki – Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
 • dr inż. Tomasz Czech, prof. UR – Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Prezes, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o., Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0,
 • Wojciech Przywała – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Organizatorami Konkursu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4).


Lista zgłoszeń, które ZAKWALIFIKOWAŁY się do uczestnictwa w warsztatach „Startup School UR”

 

Lista rezerwowa:


Prezentujemy zwycięskie i wyróżnione zespoły, które rozwijały swoje projekty w ramach "Startup School UR":

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek