URK
Konkurs "Grant na Innowacje" - Edycja 3

Celem konkursu „Grant na Innowacje" – Edycja III jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Środki przeznaczone będą na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych oraz dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu „Grant na Innowacje" – Edycja III wynosi 100 000 zł netto na jedną pracę przedwdrożeniową.

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Konkurs ma charakter warunkowy co oznacza, że przyznanie wsparcia finansowego jest zależne od otrzymania dodatkowych środków przez Uniwersytet w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Rolniczego (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) oraz zespoły badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego.
 2. Prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych zgłaszanych do konkursu muszą w całości należeć do Uniwersytetu Rolniczego.
 3. Składane wnioski powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań, mających co najmniej 3. poziom TRL.

Procedura naboru:

Nabór wniosków w trybie konkursu warunkowego, na zasadach określonych w regulaminie uczestnictwa w konkursie „Grant na Innowacje" – Edycja III

Wniosek stanowi załącznik nr: 1, 2, 3, 4, 5 do regulaminu

Ocena złożonych wniosków:

 1. Etap I – ocena formalna wniosków – dokonywana przez przedstawicieli organizatorów konkursu
 2. Etap II – ocena merytoryczna wniosków – dokonywana przez członków komitetu inwestycyjnego
 3. Wyniki – opublikowana lista rankingowa najlepszych wniosków

Przyznanie wsparcia:

 1. Wsparcie finansowe w ramach konkursu zostanie przyznane pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków przez Uniwersytet w związku z przedłużeniem projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0"
 2. Prace przedwdrożeniowe wskazane we wnioskach zgłaszanych w ramach niniejszego konkursu nie mogą być finansowane w ramach innych środków
 3. Wsparcie finansowe w ramach konkursu przyznane jest na podstawie umowy wewnętrzne
 4. Kierownik grantu od momentu zawarcia umowy wewnętrznej na realizację prac przedwdrożeniowych może rozpocząć dokonywanie wydatków, na zasadach określonych w regulaminie
 5. Wszelkie zmiany w realizacji grantu mogą zostać dokonane wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń z organizatorami konkursu

Zasady realizacji grantu:

 1. Zakup towarów lub usług w ramach przyznanej kwoty grantu musi być dokonywany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem zasady konkurencyjności
 2. Kierownik grantu jest zobowiązany do złożenia pisemnego raportu częściowego (w połowie okresu realizacji grantu) oraz raportu końcowego z realizacji prac przedwdrożeniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od rozliczenia ostatniego wydatku w grancie

Regulamin uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" - Edycja III Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w ramach programu  "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

    Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy - wersja edytowalna

    Załącznik 2 - Wniosek aplikacyjny główny - wersja edytowalna

    Załącznik 3 - Budżet grantu - wersja edytowalna

    Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące zakazu podwójnego finansowania - wersja edytowalna

    Załącznik 5 - Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu - wersja edytowalna

    Załącznik 6 - Poziomy gotowości technologicznej (TRL)

    Załącznik 7 - Projekt umowy wewnętrznej na wsparcie Pracy przedwdrożeniowej w ramach Konkursu "Grant na Innowacje" - Edycja II


WYNIKI KONKURSU – „GRANT NA INNOWACJE” - EDYCJA III

Poniżej zaprezentowana została lista rankingowa. Dofinansowanie otrzymały dwa zespoły znajdujące się na najwyższych pozycjach rankingu:

 1. Projekt pt. „Izotoniczne napoje bezalkoholowe”.
 2. Projekt pt. „Zastosowanie wełny owczej jako nawozowego kompozytu biodegradowalnego”.

 

Numer wniosku

Temat pracy

Ocena

PP-21

Izotoniczne napoje bezalkoholowe

106,3

PP-22

Zastosowanie wełny owczej jako nawozowego kompozytu biodegradowalnego

104,3

PP-32

Opracowanie jadalnej i aktywnej osłonki do kiełbas

101,3

PP-26

Optymalizacja i rozwój prototypu metody fotodynamicznej inaktywacji za pomocą fotosensybilizatora przy długości fali 405 nm w celu zachowania jakości, barwy oraz pozostałych właściwości sensorycznych produktów spożywczych

101,3

PP-28

Hybrydowa platforma jezdna dla robotów terenowych

99,3

PP-31

VegeJelly&I-Jelly - superfoods

95,7

PP-33

Opracowanie procedury (e-panel diagnostyczny) okreslającej ustalanie indywidualnych schematów żywieniowych z udziałem produktów bogatych w błonnik pokarmowy w zapobieganiu COVID-19

89,3

PP-23

Opracowanie nośników biopolimerowych wspomagających pasaż produktów z pankreatyną z zachowaniem jej aktywność u psów

85,3

PP-25

Innowacyjna metoda kształtowania biotopów w rekultywacji leśnej dla zwiększenia bioróżnorodności i bazy pokarmowej dla zapylaczy

85,3

PP-29

Produkcja fermentowanego czosnku otrzymywanego innowacyjną techniką w dedykowanym naczyniu i przyspieszonym trybie obróbki termicznej z nasion matecznej odmiany czosnku Silva prima w celu uzyskania udoskonalonych pod względem wartości prozdrowotnych nowych produktów spożywczych i dodatków z kategorii żywności funkcjonalnej

74,7

PP-24

InterBridge - most do międzynarodowej współpracy naukowej

Nie spełniono wymagań konkursu

PP-30

Analiza możliwości wdrożenia wytwarzania przyrostowego w przedsiębiorstwie Optifront dla zwiększenia efektywności operacyjnej i konkurencyjności na poziomie kraju

Nie spełniono wymagań konkursu

PP-27

Robot do przedsiewnej skaryfikacji i separacji żołędzi na podstawie optycznych cech rozdzielczych

Nie spełniono wymagań konkursu

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek